دل نامه

به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن واژه ای در قفس است

اسفند 89
1 پست
بهمن 89
4 پست
مهر 87
18 پست